Bezskuteczność czynności prawnej

147,14 

Opis

Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.Niniejsze, 2 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany (m.in. w PrUpad, KC), orzecznictwo oraz o poglądy doktryny.Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności.Następny, rozdział II poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została:instytucja skargi paulińskiej (przesłanki przedmiotowe, podmiotowe, mechanizm zaskarżania czynności prawnych, konsekwencje wyroku, zbieg roszczeń, teorie tłumaczące instytucję),zagadnienie bezskuteczności względnej w oparciu o art. 59 KC,bezskuteczność umowy dożywocia,odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli,bezskuteczność w Prawie upadłościowym.Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej na gruncie kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.Kolejny – rozdział IV dotyczy bezskuteczność sensu stricto. Obejmuje analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.:w zakresie umowy o zmianę pierwszeństwa,częściowej umowy ubezpieczenia,przyrzeczenia publicznego,w prawie spadkowym,rękojmi,klauzul abuzywnych.Rozdział V stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności:jej charakter prawny,mechanizm jej działania oraz sposób uruchomienia,jej trwałość,problematyka zbiegu roszczeń.W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych, a również zagadnienie konwersji oraz konwalidacji.Ostatni – rozdział VII stanowi podsumowanie wywodów zawartych w publikacji.Dzieło w wyczerpujący sposób omawia problematykę bezskuteczności czynności prawnych. Pozycja polecana jest przede wszystkim dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

rysowanie krok po kroku, farby tempery, kołysanka przytulanka, nos vemos

yyyyy