Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

87,60 

Opis

Opracowanie jest nową, znacznie rozszerzoną i wzbogaconą, wersją pozycji Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, która znajduje się na rynku od 2010 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zmieniony został układ książki w kierunku postrzegania rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jako narzędzi pomiaru i zrozumienia tworzenia wartości dla klienta oraz komunikowania i pomiaru realizacji strategii przedsiębiorstwa. Wprowadzone zostały nowe zagadnienia, takie jak np.: decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej – budżetowanie kapitałowe oraz rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego. Na szczególne podkreślenie zasługują rozdziały przedstawiające nowoczesne rozwiązania rachunku kosztów, które wkomponowują się w procesy zarządzania kosztami w organizacjach charakteryzujących się zróżnicowanym portfelem produktów, szeroką i różnorodną bazą klientów, skomplikowanymi procesami oraz wysokim udziałem kosztów pośrednich. Rozwiązania te stanowią podstawę do zbudowania w firmach nowoczesnego systemu informacji o kosztach. Menedżerów zarządzających organizacjami jutra zainteresuje część czwarta, przedstawiająca m.in. zrównoważoną kartę wyników (BSC), tworzenie budżetu przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań oraz rolę rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym. Książka jest napisana w sposób przejrzysty i zrozumiały, zamieszczono w niej wiele praktycznych przykładów. Osobom pragnącym pogłębić wiedzę zawartą w tej publikacji, poprzez rozwiązywanie zadań problemowych i testów, polecamy pozycję Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Spis treści: Wstęp Część I. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel, istota i zakres rachunkowości zarządczej 1.3. Controlling a rachunkowość zarządcza 1.4. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.5. Nowoczesny system zarządzania kosztami (controlling kosztów) 1.5.1. Koszty jako efekt celowego wykorzystania zasobów 1.5.2. Obiekty kosztów 1.5.3. System zarządzania (controlling kosztów) Literatura Podstawowe terminy Część II. Rachunek kosztów Rozdział 2. Pomiar i prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym Wprowadzenie 2.1. Prezentacja i ewidencja kosztów dla celów sprawozdawczości zewnętrznej 2.1.1. Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym 2.1.2. Cele sprawozdawczego rachunku kosztów 2.1.3. Pomiar i rejestracja kosztów w układzie rodzajowym 2.1.4. Funkcjonalna (podmiotowa) struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w rozwiązaniach ewidencyjnych rachunku kosztów 2.1.5. Pomiar i rejestracja kosztów w układzie rodzajowo-kalkulacyjnym 2.2. Kalkulacja kosztów produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów 2.2.1. Cel i obiekt kalkulacji 2.2.2. Wpływ organizacji produkcji na wybór metody kalkulacji 2.2.3. Rodzaje i metody kalkulacji stosowane w sprawozdawczym rachunku kosztów 2.2.4. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany 2.2.5. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany 2.3. Rachunek kosztów normalnych 2.4. Działalność pomocnicza 2.4.1. Rozliczenie kosztów wydziałów pomocniczych 2.4.2. Kalkulacja kosztów świadczeń działalności pomocniczej 2.4.3. Metody rozliczania świadczeń działalności pomocniczej Rozdział 3. Koszty w problemowych rachunkach decyzyjnych Wprowadzenie 3.1. Proces podejmowania decyzji 3.2. Podstawowe pojęcia w problemowym rachunku kosztów 3.3. Zastosowanie problemowych rachunków decyzyjnych 3.3.1. Decyzja „wytworzyć czy kupić” 3.3.2. Decyzja „utrzymanie czy zaprzestanie produkcji” 3.3.3. Decyzja „przetwarzanie czy sprzedaż produktów” 3.3.4. Realizacja specjalnego zamówienia 3.3.5. Optymalizacja decyzji w warunkach ograniczonych zasobów Rozdział 4. Rachunek kosztów zmiennych Wprowadzenie 4.1. Rachunek kosztów zmiennych 4.1.1. Zachowanie się kosztów pod wpływem zmian w poziomie aktywności. Koszty stałe i koszty zmienne 4.1.2. Czynniki mające wpływ na zachowanie się kosztów 4.2. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych do wyceny zapasów i ustalania wyniku na sprzedaży 4.3. Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych Rozdział 5. Nowoczesny rachunek kosztów Wprowadzenie 5.1. Przyczyny powstania i rozwoju nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów 5.2. Zdefiniowanie rachunku kosztów działań w wybranych podręcznikach amerykańskich i polskich 5.3. Rachunek kosztów działań 5.3.1. Prezentacja koncepcji rachunku kosztów działań przez Kaplana i Coopera 5.3.2. Budowa modelu rachunku kosztów działań 5.3.3. Hierarchiczny model kosztów 5.4. Pożądany model rachunku kosztów działań 5.4.1. Podejście zasobowe 5.4.2. Kalkulacja kosztów w pożądanym modelu rachunku kosztów działań 5.5. Rozwój rachunku kosztów działań 5.5.1. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven activity-based costing) 5.5.2. Obiektowy rachunek kosztów Literatura Podstawowe terminy Część III. Rachunkowość zarządcza zorientowana na pomiar i zrozumienie tworzenia wartości dla klienta Rozdział 6. Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb podejmowania decyzji kształtujących rentowność portfela produktów i klientów Wprowadzenie 6.1. Rola rachunku kosztów w dostarczeniu prawidłowej informacji do zarządzania rentownością portfela produktów 6.1.1. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań do zarządzania rentownością produktów 6.1.2. Znaczenie hierarchii kosztów produktów w prawidłowym podejmowaniu decyzji kształtujących rentowność 6.2. Kształtowanie rentowności portfela klientów, kanałów dystrybucji oraz rynków 6.2.1. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań do zarządzania rentownością klientów, kanałów dystrybucji i rynków 6.2.2. Znaczenie hierarchii kosztów klienta w prawidłowym podejmowaniu decyzji kształtujących rentowność 6.3. Budowanie raportów rentowności we współczesnych przedsiębiorstwach – doświadczenia praktyczne 6.3.1. Definiowanie obiektów o różnej rentowności 6.3.2. Ustalenie przychodów dla zdefiniowanych obiektów 6.3.3. Ustalenie kosztów dla zdefiniowanych obiektów Rozdział 7. Wykorzystanie informacji o kosztach dla potrzeb optymalizacji kosztów w łańcuchu wartości Wprowadzenie 7.1. Zarządzanie zasobami oraz działaniami w przedsiębiorstwie 7.1.1. Zarządzanie zasobami 7.1.2. Działania dodające wartość dla klienta i niedodające jej 7.1.3. Analiza czynników kosztotwórczych 7.2. Zarządzanie kosztami jakości 7.3. Zarządzanie kosztami dostawców 7.4. Zarządzanie niewykorzystanym potencjałem 7.4.1. Wpływ optymalizacji operacyjnej na wysokość kosztów zasobów zaangażowanych 7.4.2. Identyfikacja niewykorzystanego potencjału 7.4.3. Przypisanie odpowiedzialności za niewykorzystany potencjał w przedsiębiorstwie 7.5. Alternatywne podejścia do zarządzania efektywnością w łańcuchu wartości 7.5.1. Optymalizacja przy wykorzystaniu teorii ograniczeń 7.5.2. Szczupłe zarządzanie i szczupła rachunkowość (lean accounting) Rozdział 8. Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii Wprowadzenie 8.1. Rachunek kosztów docelowych 8.1.1. Ustalanie kosztu docelowego 8.1.2. Ustalenie kosztu możliwego do osiągnięcia 8.2. Metody wspierające osiąganie kosztu 8.2.1. Analiza kosztów łańcucha wartości nowego produktu 8.2.2. Analiza wartości produktu 8.2.3. Kaizen costing 8.2.4. Proces projektowania produktów zmierzający do łatwiejszego produkowania i obsługi posprzedażnej 8.2.5. Strategia wspólnych platform produktów Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie Wprowadzenie 9.1. Analiza: koszty – rozmiary produkcji – zysk 9.1.1. Podstawowe założenia analizy: koszty – rozmiary produkcji – zysk 9.1.2. Analiza wrażliwości przy niezmienionych kosztach stałych. Wskaźnik (współczynnik) marży na pokrycie (WMNP) 9.1.3. Punkt krytyczny 9.1.4. Marża bezpieczeństwa 9.1.5. Uwzględnienie w analizie KRPZ planowanego zysku na sprzedaży oraz planowanego zysku ze sprzedaży po opodatkowaniu 9.1.6. Analiza wrażliwości przy zmianach w poziomie kosztów stałych. Dźwignia operacyjna. Stopień dźwigni operacyjnej 9.1.7. Analiza KRPZ przy produkcji wieloasortymentowej 9.2. Podejmowanie decyzji 9.2.1. Uwzględnienie czynników ograniczających przy produkcji wieloasortymentowej 9.2.2. Specjalne decyzje cenowe 9.3. Segmentowy rachunek marż pokrycia Literatura Podstawowe terminy Część IV. Rachunkowość zarządcza w procesie pomiaru i komunikowania wyników działalności Rozdział 10. Balanced scorecard Wprowadzenie 10.1. Balanced scorecard – sformalizowany sposób wdrożenia strategii przedsiębiorstwa 10.1.1. Balanced scorecard – brakujące narzędzie procesu zarządzania strategicznego 10.1.2. Proces przełożenia strategii na działanie przy wykorzystaniu balanced scorecard 10.2. Budowa balanced scorecard 10.2.1. Perspektywa finansowa 10.2.2. Perspektywa klienta 10.2.3. Perspektywa procesów wewnętrznych 10.2.4. Perspektywa uczenia się i wzrostu 10.2.5. Podstawowe zasady budowy balanced scorecard 10.3. BSC jako system zarządzania strategią 10.3.1. Cykl zarządzania strategią przy wykorzystaniu balanced scorecard 10.4. Wdrażanie balanced scorecard 10.4.1. Klarowanie strategii 10.4.2. Wypracowanie celów strategicznych 10.4.3. Budowanie związków przyczynowo-skutkowych 10.4.4. Wybór miar oraz określenie ich wartości obecnych i docelowych 10.4.5. Opracowanie inicjatyw strategicznych 10.4.6. Uruchomienie balanced scorecard 10.4.7. Sformalizowany proces realizacji strategii a wyniki przedsiębiorstw Rozdział 11. Budżety jako instrument zarządzania Wprowadzenie 11.1. Istota ośrodków odpowiedzialności i pomiar efektów ich działalności 11.1.1. Kontrola zarządzania w organizacjach zdecentralizowanych 11.1.1.1. Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności 11.1.1.2. Ośrodki odpowiedzialności 11.1.2. Ośrodki kosztów 11.1.2.1. Koszty kontrolowane i koszty niekontrolowane 11.1.2.2. Ośrodki kosztów standardowych 11.1.2.3. Ośrodki kosztów dyskrecjonalnych 11.1.3. Ośrodki przychodów 11.1.4. Ośrodki rentowności 11.1.5. Ceny wewnętrzne 11.1.5.1. Poziom cen wewnętrznych dla transferu z ośrodka kosztów i rentowności 11.1.5.2. Negocjowana cena wewnętrzna a korzyści przedsiębiorstwa 11.1.6. Ośrodki inwestycji 11.1.6.1. Stopa zwrotu z aktywów (ROI) 11.1.6.2. Nadwyżka wyniku na działalności operacyjnej (RI) 11.1.6.3. Ekonomiczna wartość dodana (EVA) 11.2. Budżety – istota i zasady tworzenia 11.2.1. Pojęcie koncepcji zarządzania z wykorzystaniem budżetów 11.2.1.1. Co to jest budżet? 11.2.1.2. Istota kontroli budżetowej 11.2.2. Planowanie strategiczne, taktyczne, operacyjne (budżet) 11.2.3. Proces budżetowania, jego zadania i zasady funkcjonowania 11.2.3.1. Zadania budżetów 11.2.3.2. Etapy procesu budżetowania 11.2.3.3. Rodzaje i źródła standardów w procesie tworzenia budżetu 11.2.4. Budżet wiodący i jego elementy 11.2.5. Metody tworzenia budżetu wiodącego 11.2.5.1. Budżety kroczące 11.2.5.2. Budżety przyrostowe i „od zera” 11.2.5.3. Budżetowanie odgórne i partycypacyjne 11.2.6. Ilustracja budżetu wiodącego (ogólnego) 11.2.6.1. Dane dotyczące sprzedaży 11.2.6.2. Produkcja 11.2.6.3. Informacje dotyczące kosztów produkcji 11.2.6.4. Koszty sprzedaży 11.2.6.5. Koszty ogólnego zarządu 11.2.6.6. Środki pieniężne 11.2.6.7. Działalność inwestycyjna 11.2.6.8. Informacje dotyczące zobowiązań podatkowych 11.2.6.9. Opracowanie budżetu 11.3. Kontrola wykonania budżetu – wykorzystanie rachunku kosztów standardowych 11.3.1. Budżet statyczny – wyjściowy (static budget) i odchylenia od budżetu statycznego (static budget variances) 11.3.2. Budżet elastyczny (flexible budget), odchylenia od budżetu elastycznego (flexible budget variances) 11.3.3. Analiza odchyleń kosztów 11.3.3.1. Odchylenia kosztów materiałów bezpośrednich 11.3.3.2. Odchylenia kosztów robocizny bezpośredniej 11.3.3.3. Odchylenia zmiennych kosztów pośrednich produkcji 11.3.3.4. Odchylenia stałych kosztów pośrednich produkcji 11.3.4. Ujawnianie i rozliczanie odchyleń – odchylenia istotne i nieistotne 11.4. Krytyka tradycyjnego budżetowania jako narzędzia zarządzania w XXI wieku i kierunki zmian 11.5. Budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań 11.5.1. Konstrukcja modelu rachunku kosztów działań dla potrzeb budżetowania 11.5.2. Szacowanie standardu zużycia zasobów i działań w modelu rachunku kosztów działań dla potrzeb budżetowania 11.5.3. Proces sporządzania budżetu według koncepcji Activity Based Budgeting (ABB) – FAZA I – tworzenie planu 11.5.4. Aktualizacja budżetu według koncepcji Activity Based Budgeting (ABB) na podstawie rzeczywistej wielkości produkcji/sprzedaży – FAZA II 11.5.5. Kontrola wykonania budżetu sporządzonego przy wykorzystaniu Activity Based Budgeting (ABB) – FAZA III Rozdział 12. Decyzje inwestycyjne w rachunkowości zarządczej – budżetowanie kapitałowe Wprowadzenie 12.1. Istota budżetowania kapitałowego 12.2. Modele budżetowania kapitałowego 12.3. Klasyfikacja projektów 12.4. Etapy procesu budżetowania kapitałowego 12.5. Istotne przepływy pieniężne w budżetowaniu kapitałowym 12.6. Techniki budżetowania kapitałowego 12.6.1. Metody statyczne 12.6.1.1. Rachunek porównawczy kosztów 12.6.1.2. Rachunek porównawczy zysków 12.6.1.3. Metoda okresu zwrotu 12.6.1.4. Księgowa stopa zwrotu 12.6.2. Techniki dynamiczne 12.6.2.1. NPV 12.6.2.2. Wskaźnik wartości zaktualizowanej netto 12.6.2.3. Indeks zyskowności 12.6.2.4. Wewnętrzna stopa zwrotu 12.6.2.5. Modyfikacje wewnętrznej stopy zwrotu 12.7. Instrukcja budżetowa 12.8. Problemy budżetowania kapitałowego 12.8.1. Ryzyko w procesie budżetowania kapitałowego 12.8.2. Koszt kapitału w budżetowaniu kapitałowym 12.8.3. Inflacja w procesie budżetowania kapitałowego Rozdział 13. Rachunkowość zarządcza jako baza informacyjna dla raportowania zintegrowanego Wprowadzenie 13.1. Istota i cele raportowania zintegrowanego 13.2. Elementy raportu zintegrowanego 13.3. Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym 13.4. Rola rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym Literatura Podstawowe terminy

summa technologiae, wina tuska, wrogowie spider mana, jacek wojtysiak, repetytorium maturalne niemiecki, książki gry

yyyyy