EDYCJA PRAWA PRACY. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych

45,51 

Opis

Stan prawny: 6 stycznia 2022 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wyciąg: Nowy tekst jednolity z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095), 16.12.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z 2.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2317). Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wyciąg 23.7.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192). Kodeks pracy 1.12.2021 r. – ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1162). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy: 20.2.2021 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z 18.2.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 325). Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych: 15.7.2021 r. – rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych z 23.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1287). Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób: 15.7.2021 r. – rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1288). Ustawa o związkach zawodowych:11.10.2021 r. – ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych z 11.8.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666).Ustawa o organizacjach pracodawców:11.09.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw z 8.7.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1579).Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy: 1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 8.7.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1529). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: Tekst jednolity z 1.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 423), 25.3.2021 r. – ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z 21.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 432), 3.4.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z 25.2.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 619), 16.5.2021 r. – ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z 14.5.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), 1.7.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), 18.9.2021 r., 1.1.2022 r., 1.4.2022 r. oraz 1.1.2023 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), 5.10.2021 r. – ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), 1.11.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), 1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), 1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105). Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 291), 1.3.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 353), 30.5.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 794), 18.9.2021 r. oraz 1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), 1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), 1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), 1.1.2022 r. – ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki z 21.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2314), 1.1.2022 r. – ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym z 17.11.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270). Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: Tekst jednolity z 21.5.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133) 1.11.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), 5.10.2021 r. – ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), 1.1.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621). Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: 18.9.2021 r., 1.1.2022 r. oraz 1.4.2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 24.6.2021 r (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), 1.11.2021 r. – ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.9.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834). EDYCJA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH zawiera 53 akty prawne: Kodeks pracy, Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., Ustawa o dniach wolnych od pracy, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, Ustawa o organizacjach pracodawców, Ustawa o związkach zawodowych, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, Ustawa o czasie pracy kierowców, Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. AUTOR PRACA ZBIOROWA TYTUŁ KP. PPK. UBEZPIECZENIA W.2 WYDAWCA C.H. BECK ROK WYDANIA 2022 OPRAWA OPRAWA TWARDA ILOŚĆ STRON 1224 EAN 9788382359558 Znajdź podobne według klucza: C.H._BECK UBEZPIECZENIA (470074)

deski do prasowania stacja parowa, kolorowanki pszczoła, akademia dobra i zła, disco polo andre, encyklopedia roślin, język farsi, wrogowie spider mana, ryby i raki, dysleksja ćwiczenia, archiwum watykańskie, earhart tolle, małpki fiki miki, star wars komiks, hodowla kryształów, wisława szymborska miłość szczęśliwa, jak wytresować smoka gra, kalendarz nauczyciela, kolędy na pianino, sorter zabawka

yyyyy