Kodeks Karny Zbiór Karny Plus WYD.20 2022 Przedsp.

106,47 

Opis

Zbiór karny PLUS. Stan prawnyna 12 stycznia 2022 r. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny. Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Opłaty w sprawach karnych. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeciwdziałanie narkomanii.Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N. K.K. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. nowej przesłanki orzekania środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych oraz zakazu zajmowania określonych stanowisk, wykonywania określonych zawodów lub pracy penalizacji czynów polegających na fałszywym zawiadomieniu o zagrożeniach.K.P.K. – uwzględniono nowe przepisy odnoszące się m.in. do środków na rachunku, objęcia ich postanowieniem w przedmiocie dowodów rzeczowych, a także uwzględniono zmiany dotyczące zabezpieczenia majątkowego.K.K.W. – uwzględniono m.in. zmiany dotyczące wysokości potrącenia z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu oraz zmiany odnoszące się do zakazu zajmowania stanowisk lub wykonywania zawodu, jak również dotyczące przechowywania środków pieniężnych podlegających zabezpieczeniu majątkowemu lub z podlegającego zabezpieczeniu mienia na rachunkach depozytowych Ministra Finansów.K.K.S. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. korekt deklaracji podatkowej oraz stosowania uproszczonego dokumentu administracyjnego (e-SAD), a także naruszeń przepisów dotyczącychoświadczeń o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz utrudniania kontroli skarbowej lub podatkowej.K.W. – znacznie zwiększono wysokość kar i grzywien wymierzonych za wykroczenia w ruchu drogowym, wprowadzono nowe typy wykroczeń polegających na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu oraz naruszających jego pierwszeństwo, a także na naruszeniu zakazu wyprzedzania przez prowadzącego pojazd mechaniczny.K.P.W. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. dopuszczalnej wysokości grzywny w postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o niezapewnienie działania urządzenia mobilnego lub urządzenia pokładowego wykorzystywanego do poboru opłaty elektronicznej za pomocą Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz za niezatrzymanie pojazdu w przypadku przerwyw nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitarnego lub transmisji danych.U.W.T.P.A. – ostatnie zmiany dotyczą m.in. przeznaczenia środków z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi.U.P.N. – uwzględniono zmiany dotyczące podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz odnoszące się do podmiotów prowadzących rehabilitację osoby uzależnionej i leczenie substytucyjne.Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany wraz z informacją, których przepisów dotyczą. Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze przepisy intertemporalne.Zmiany, które weszły w życie między 12 sierpnia 2021 r. a 12 stycznia 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 12 stycznia 2022 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:– ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054) – ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105) – ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz.U. poz. 2447).

kiełbasa dla psa, szarady kalambury, idioms dictionary, demencja cyfrowa, dubeltowka, wycinania, dr jekyll mr hyde, rzeczy plastyczne, marketing philip kotler, metoda rotzera, liniatura, gra zaginiony świat, mityczne potwory, kredki bambino 24, drewniana zakładka do książki, typek

yyyyy