Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 25 innych aktów prawnych. Edycja admi

24,15 

Opis

Stan prawny: 8 stycznia 2021 r.Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie:Kodeks postępowania administracyjnego11.8.2020 r. – Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1298)1.7.2021 r. – Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) – w podwójnym stanie prawnymOrdynacja podatkowa4.9.2020 r. – Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1423)1.10.2020 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520)1.1.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2122)1.1.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123)1.1.2021 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)1.1.2021 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2021 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 729)1.1.2021 r. – Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2021 z dnia 14 sierpnia 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 730)1.2.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 72)20.2.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553) – w podwójnym stanie prawnym1.3.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655) – w podwójnym stanie prawnym1.7.2021 r. – Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) – w podwójnym stanie prawnymPrawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi21.12.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2299) sygnatura: SK 12/206.1.2021 r. – Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji30.10.2020 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070)1.1.2021 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492)1.1.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070)19.1.2021 r. – Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) – w podwójnym stanie prawnym20.2.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553) – w podwójnym stanie prawnym20.2.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070) – w podwójnym stanie prawnym1.3.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) – w podwójnym stanie prawnym1.4.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 41) – w podwójnym stanie prawnym30.4.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070) – w podwójnym stanie prawnym1.7.2021 r. – Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) – w podwójnym stanie prawnym30.10.2021 r. – Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070) – w podwójnym stanie prawnymUstawa o samorządzie gminnym13.11.2020 r. – Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378)Ustawa o samorządzie województwa13.11.2020 r. – Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378)EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 28 aktów prawnych:Kodeks postępowania administracyjnego,Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,Prawo o ustroju sądów administracyjnych,Ustawa o samorządzie gminnym,Ustawa o samorządzie powiatowym,Ustawa o samorządzie województwa,Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych,Ordynacja podatkowa,Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych,Rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu,Rozporządzeni w sprawie opłat za czynności adwokackie – wyciąg,Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych – wyciąg,oraz 13 rozporządzeń.Zalety serii:Miękka oprawa – wygoda w codziennym korzystaniu.Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw ułatwiające ich znalezienie.Rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń.Praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą.Dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bieżąco.

paczki zasobów minecraft, drugi rok życia dziecka, zwierzęta dla dzieci, edward warren, nic nie ma, traktor z przyczepa, tragicy greccy, pustynia zwierzęta, biały rycerz, kości rpg, testy matematyczne klasa 4, przygotowani, capone, net felix i nika, kolorowanka kucyki, szmalec

yyyyy