Kodeks spółek handlowych. Komentarz 2022

303,32 

Opis

Praktyczny komentarz do KSH zawierający szczegółowe omówienie ostatnich zmian.Kodeks spółek handlowych. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenie, organizacja, funkcjonowanie oraz rozwiązywanie;łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych;przepisów karnych omawianej ustawy.Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Kolejne, 4 wydanie komentarza do KSH, uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian, w tym:ustawy z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1515), który zakłada wprowadzenie nowej regulacji prawnej – tzw. prawa holdingowego, mającego na celu regulację relacji prywatno-prawnych pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, ponadto zmiany dotyczą:wzmocnienia nadzoru realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze;kadencji i mandatu członków organów menadżerskich;obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy; zmiany mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;ustaw z 31.3.2020 r. i 16.4.2020 r. (tzw. tarcze antykryzysowe), które dotyczyły: podejmowania czynności przez zarząd, organy nadzoru i zgromadzenia wspólników (walnych zgromadzeń) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, możliwości dokonania zapisu na akcje w postaci elektronicznej, wyłączenia odpowiedzialności cywilnoprawnej w sprawach zamówień publicznych czy terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki; zmiany weszły w życie 31.3.2020 r. i 18.4.2020 r.;ustawy z 13.2.2020 r., która dotyczy zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. oraz uchwał walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej, a także przesuwa o rok termin wejścia w życie przepisów wprowadzających prostą spółkę akcyjną oraz nowelizujących ustawę o krajowym rejestrze sadowym; zmiany weszły w życie m.in. 1.3.2020 r. i 1.7.2020 r.;ustawy z 16.10.2019 r., która doprecyzowuje definicję spółki publicznej oraz zasady głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej; zmiany weszły w życie 30.11.2020 r.Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KSH. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.Komentarz do Kodeksu spółek handlowych odnoszący się do kluczowych kwestii związanych z prawem handlowym napisany został przez grono wybitnych Autorów – adwokatów i radców prawnych.Publikacja stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

polecenie księgowania, gry kot, u mnie działa, paulina bonaparte

yyyyy