Komentarz do planu kont dla jed.bud /JBK1453

259,99 

Opis

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342).Publikacja składa się z dwóch części:komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;komentarza do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.Opracowanie zawiera:rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej;wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.Zmiany uwzględnione w najnowszym, XXI wydaniu „Komentarza…”:omówiono aspekty rachunkowe związane z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego – klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji pozyskania i rozliczenia wykorzystania środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;omówiono zmiany związane z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w tym m.in. wprowadzenie dodatkowej części rozwojowej subwencji ogólnej, która z kolei składać się będzie z części: podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej – zasady ewidencji księgowej;zasygnalizowano wpływ zmian podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu na ewidencję księgową;przedstawiono zasady rozliczenia wadium, kaucji oraz innych zabezpieczeń należytego wykonania umowy złożonego w formie rachunkowych jednostki.Stan prawny – 1 stycznia 2022 r.

kolorowanki farma, supermenka, dadak, fandemonium, stanisław ossowski, kredki dla malucha

yyyyy