Komputer Świat Twój Niezbędnik 5/15

12,90 

Opis

7 peł­nych wer­sji, 70 apli­ka­cji, 7 GB naj­lep­szych pro­gra­mów na DVD, 40 stron po­rad – wska­zów­ki do peł­nych wer­sji i do pro­gra­mów z su­per­pa­kie­tów. No­wość – no­wy dział w cza­so­pi­śmie – Ką­cik Li­nuk­sa, a w nim Li­nux Mint Ra­fa­ela. Jak za­wsze – naj­now­sze wer­sje pod­sta­wo­wych i nie­zbęd­nych apli­ka­cji, a tak­że kla­sy­ka gier – tym ra­zem naj­lep­sze sy­mu­la­to­ry cię­ża­ró­wek, extra 7 naj­lep­szych gier ak­cji dla dwóch gra­czy na jed­nym kom­pu­te­rze – tyl­ko w KŚ+. W tym nu­me­rze war­to zwró­cić uwa­gę na pa­kiet pro­gra­mów, któ­re za­bez­pie­czą nas przed szpie­go­wa­niem przez Win­dows 10. Bar­dzo cie­ka­wy jest tak­że dział z po­radami i pro­gra­ma­mi do two­rze­nia gier – są w nim pro­po­zy­cje apli­ka­cji dla każ­de­go: od Uni­ty dla bar­dziej za­awan­so­wa­nych po Scrat­cha – dla naj­młod­szych. Po­za tym w Nie­zbęd­ni­ku bar­dzo prak­tycz­ne pro­gra­my do mo­ni­to­ro­wa­nia łą­cza, efek­tow­ne apli­ka­cje do po­pra­wia­nia i ozda­bia­nia zdjęć, a tak­że przy­dat­ne me­ne­dże­ry fi­nan­sów do­mo­wych oraz pro­gra­my do słu­cha­nia ra­dia przez in­ter­net.

lalki barbie domek, atlas europy, hot wheels rajdowy garaż, lego rzeszów, piórniki coolpack, new english adventure 2 zeszyt ćwiczeń pdf, święty ludwik maria grignion de montfort, żądza władzy, fendt 936 vario, kolorowanki elsa i anna

yyyyy