Lus est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu

283,69 

Opis

Profesor doktor habilitowany Tadeusz Wiśniewski bezpośrednio po ukończeniu studiów został etatowym aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. (…) Kolejnymi etapami życia i awansu zawodowego w ramach cywilistycznej drogi sędziowskiej stały się: stanowisko sędziego (od 1979 r.), później prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, a od 24.07.1982 r. sędziego Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, które łączył początkowo z pełnieniem obowiązków wizytatora do spraw cywilnych, a następnie przewodniczącego Wydziału Cywilno-Rewizyjnego. W 1978 r. ukończył Studium Podyplomowe Prawa Sądowego w Popowie. Miał wówczas szczęście, że wykłady prowadzili tacy wybitni uczeni i sędziowie Sądu Najwyższego, jak: profesorowie Witold Czachórski i Tomasz Dybowski, profesor i sędzia SN Jerzy Ignatowicz, sędziowie SN: Ryszard Czarnecki, Józef Majorowicz, Janusz Pietrzykowski, Zbigniew Trybulski, Zofia Wasilkowska. Należy podkreślić, że w okresie pracy w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu Jubilat wykorzystywał osobiste doświadczenie zawodowe i pogłębioną wiedzę teoretyczną w szkoleniu młodych adeptów sztuki sędziowskiej, prowadził bowiem wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego dla aplikantów sądowych i dla wielu z nich był patronem.Z dniem 1.07.1990 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, obejmując w 1998 r. stanowisko Przewodniczącego Wydziału I. (…)Czynną służbę sędziowską zakończył w maju 2016 r. i przeszedł w stan spoczynku.Mimo że przez wiele lat praca zawodowa Jubilata związana była wyłącznie z sądownictwem, to już w tym czasie – poczynając od 1978 r. – rozpoczął pracę naukową.W ostatnich latach na szczególną uwagę zasługują takie publikacje, jak: monografia Przebieg procesu cywilnego, pięciotomowy Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego (współredakcja naukowa Jubilata i prof. dr. hab. Henryka Doleckiego oraz autorstwo licznych fragmentów; dwukrotnie wznawiany) i sześciotomowy Komentarz do kodeksu cywilnego, pod redakcją naukową Jacka Gudowskiego (współautorstwo tomów dotyczących prawa zobowiązań), który miał już dziesięć wydań. W twórczości naukowej Tadeusza Wiśniewskiego ważne miejsce zajmuje obszerne przedstawienie instytucji apelacji w postępowaniu cywilnym, zawarte w Systemie Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III, część 1. Środki zaskarżenia (red. nacz. Tadeusz Ereciński, red. nauk. Jacek Gudowski, 2013).Nie można pominąć podjętego w 2014 r. – na podstawie umowy wydawniczej z Wolters Kluwer – wieloletniego projektu w postaci redakcji naukowej opracowania elektronicznego LEX Navigator Postępowanie Cywilne.Obecnie Profesor Tadeusz Wiśniewski pracuje nad kolejnymi książkami i artykułami. Jego badania naukowe koncentrują się nadal wokół instytucji prawa cywilnego procesowego i materialnego, uważa bowiem, że powołaniem naukowca jest ustawiczne wzbogacanie nauki, uwzględniające nowe stany prawne i nowe zjawiska społeczno-gospodarcze.W zakresie prawa cywilnego materialnego Jego zasadniczymi kierunkami badań są: przepisy ogólne prawa zobowiązań, problematyka wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania oraz zagadnienia związane z umową leasingu, umową agencyjną i umową komisu.Fragment publikacjiSpis treści: O Profesorze Tadeuszu Wiśniewskim | str. 5Bibliografia i dorobek orzeczniczy | str. 11CZĘŚĆ IPOSTĘPOWANIE CYWILNEANETA M. ARKUSZEWSKANowe uprawnienia referendarza sądowego w świetle ustawy z 10.07.2015 r. – wybrane zagadnienia | str. 19ARKADIUSZ BIELIŃSKIInformatyzacja: czym jest, dokąd prowadzi, czy możemy się bez niej obejść? Ogólne rozważania w związku z informatyzacją cywilnego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego | str. 28ŁUKASZ BŁASZCZAKZnaczenie interesu prawnego w poszukiwaniu ochrony prawnej w procesie cywilnym na przykładzie poszczególnych rodzajów powództw | str. 35JOANNA BODIOStatus nasciturusa w postępowaniu cywilnym | str. 81ALEKSANDRA BUDNIAK-ROGALAProrogatio fori w polskim postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia | str. 103KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKAKryteria kontroli sądowej ugody zawartej przed mediatorem | str. 131EDYTA GAPSKADroga sądowa w sprawie o zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie której odszkodowanie zostało wypłacone | str. 144IZABELLA GILPrejudycjalność orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia | str. 155AGNIESZKA GÓRA-BŁASZCZYKOWSKASprostowanie wyroku wydanego w procesie cywilnym – refleksje na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych | str. 165JACEK GUDOWSKIZasady prawne uchwalane przez Sąd Najwyższy | str. 177ANDRZEJ GRZEGORZ HARLACiężar wspierania postępowania cywilnego przez strony i uczestników postępowania (art. 6 § 2 k.p.c.) | str. 195ALEKSANDRA KLICH, TOMASZ RADKIEWICZPraktyczne aspekty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym | str. 208KRZYSZTOF KNOPPEKProcesowe konsekwencje wprowadzenia do prawa cywilnego legalnej definicji dokumentu oraz formy dokumentowej | str. 222ANNA KOŚCIÓŁEKRozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym | str. 232IRENEUSZ KUNICKIUzyskanie statusu reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym | str. 242AGNIESZKA LASKOWSKA-HULISZUmorzenie postępowania z powodu cofnięcia pozwu w procesie cywilnym | str. 258KAZIMIERZ LUBIŃSKI, PAWEŁ RAWCZYŃSKIReferendarz sądowy w polskim postępowaniu cywilnym na tle prawnoporównawczym | str. 284ANETA ŁAZARSKAZmiana składu sądu w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania – uwagi na tle art. 386 § 5 k.p.c. | str. 304MAŁGORZATA MALCZYKUgoda zawarta przed mediatorem w mediacji cywilnej – zagadnienia wybrane | str. 319KRYSTIAN MARKIEWICZKilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie | str. 331JOANNA MAYPowództwo czy zarzut – dobór przez stronę procesową właściwych środków ochrony prawnej w procesie cywilnym | str. 347ANETA MENDREKWyrokowanie na posiedzeniu niejawnym – zagadnienia wybrane | str. 364ARTUR MUDRECKINiezawisły sąd jako element rzetelnego procesu | str. 388ANDRZEJ OLAŚRes iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi | str. 396LECH K. PAPRZYCKIWykorzystanie opinii prywatnej w postępowaniu w przedmiocie ubezwłasnowolnienia | str. 422OLGA MARIA PIASKOWSKAWymóg z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w świetle braku obligatoryjności mediacji | str. 431HENRYK PIETRZKOWSKIIstota zmian w zakresie sposobu gromadzenia materiału procesowego w powojennym postępowaniu cywilnym | str. 439MACIEJ PLASKACZWnioskodawca w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 453PIOTR RYLSKIPostępowanie pojednawcze jako autonomiczny sposób dochodzenia roszczeń | str. 474MAŁGORZATA SEKUŁA-LELENOWpływ daty pełnomocnictwa procesowego na skuteczność umocowania pełnomocnika | str. 497PRZEMYSŁAW TELENGAUwagi o zasadzie instancyjności w postępowaniu ze skargi na czynność referendarza sądowego | str. 502ANDRZEJ TORBUSZarzut przedawnienia | str. 507MARCIN WALASIKWyrokowanie przez sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej | str. 522IRENEUSZ WOLWIAKUdzielenie dalszego umocowania do występowania w postępowaniu cywilnym | str. 535BARTOSZ WOŁODKIEWICZProcesowe skutki orzekania przez sędziego podlegającego wyłączeniu z przyczyn określonych w art. 49 k.p.c. | str. 551FELIKS ZEDLERDowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym | str. 562TADEUSZ ZEMBRZUSKIPozbawienie możności obrony praw strony w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 573CZĘŚĆ IIPOSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNEKATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKAJurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 609ANDRZEJ JAKUBECKIOgłoszenie upadłości a dopuszczalność postępowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego | str. 623ANDRZEJ JAROCHAEgzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane zagadnienia | str. 635GRZEGORZ JĘDREJEKZwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego | str. 647MICHAŁ KRAKOWIAKSuma przymusowa według francuskiego modelu astreinte w polskim kodeksie postępowania cywilnego | str. 660MACIEJ MULIŃSKIZasady postępowania egzekucyjnego w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa | str. 682MARTA ROMAŃSKAZnoszenie egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego | str. 695JOANNA STUDZIŃSKAZasadność zwolnienia prokuratora od ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem majątkowym | str. 721JAROSŁAW ŚWIECZKOWSKIWykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia nowacyjnego roszczeń alimentacyjnych (wybrane zagadnienia) | str. 744MICHAŁ TOMALAKWszczęcie przez wierzyciela egzekucji w Polsce na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej | str. 751CZĘŚĆ IIIPRAWO CYWILNE MATERIALNEPRZEMYSŁAW DRAPAŁAProfesjonalne poszukiwanie cudzych spadkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia | str. 779JÓZEF FRĄCKOWIAKStosunek prawny a norma prawa stosowanego | str. 789ANTONI GÓRSKIKilka uwag na tle opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.) | str. 804MATEUSZ GROCHOWSKIForma pisemna oświadczenia poręczyciela i skutki braku jej zachowania | str. 812IRENA GROMSKA-SZUSTERPrzejście na kolejnego nabywcę rzeczy ruchomej uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego zbywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy | str. 825BARTOSZ KAROLCZYKKilka uwag o przedawnieniu roszczeń deliktowych w kontekście problematyki tzw. bezprawia legislacyjnego | str. 833WOJCIECH J. KATNERO pojęciu umowy deweloperskiej jako o umowie nazwanej – raz jeszcze | str. 849ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYKFunkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia | str. 860ELWIRA MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚDopuszczalność wypowiedzenia umowy najmu dzierżawy zawartej na czas oznaczony | str. 871JOANNA MISZTAL-KONECKAKilka uwag o kosztach opieki nad poszkodowanym jako szkodzie podlegającej naprawieniu na podstawie art. 444 § 1 zd. 1 k.c. | str. 877MAGDALENA OLCZYKPrzedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe | str. 887KONRAD OSAJDADarowizna mortis causa de lege lata | str. 900KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKISankcje wadliwych czynności prawnych kształtujących stan cywilny | str. 916KRZYSZTOF STRZELCZYKCywilnoprawna odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. po zmianach wprowadzonych od 1.01.2016 r. | str. 930PAWEŁ SUSKIKilka uwag na temat zbiegu odpowiedzialności ex delicto i ex contractu | str. 948TOMASZ SZANCIŁOForma dokumentowa zawarcia umowy w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego | str. 969ŁUKASZ WĘGRZYNOWSKIWymagalność wierzytelności ze zobowiązania bezterminowego jako przesłanka potrącenia | str. 987CZĘŚĆ IVTRYBUNAŁY, MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE I PRAWO EUROPEJSKIEMARCIN BIAŁECKIPostępowanie mediacyjne w ramach Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – zagadnienia praktyczne mediacji transgranicznej | str. 999TERESA BIELSKA-SOBKOWICZZagadnienia procesowe w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 1008TADEUSZ ERECIŃSKIStwierdzenie treści prawa obcego (kilka uwag na tle art. 1143 k.p.c.) | str. 1021PAWEŁ GRZEGORCZYKEuropejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe po reformie | str. 1029MAKSYMILIAN PAZDANUmowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. | str. 1047KAROL WEITZPrzyjmowanie zagranicznych dokumentów urzędowych na podstawie rozporządzenia spadkowego | str. 1056MACIEJ ZACHARIASIEWICZJurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie przepisów rozporządzenia Bruksela I bis | str. 1074CZĘŚĆ VPRAWO ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNEJAN CHMIELEWSKIZ problematyki form działania administracji leśnej. Przyczynek do studium administracyjnoprawnego | str. 1095ROMAN HAUSERPrzesłanki wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 1118ANDRZEJ KABATOrzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 1127CZĘŚĆ VIARBITRAŻKONRAD CZECHO przystąpieniu Polski do konwencji waszyngtońskiej: debata na argumenty prawne, ekonomiczne czy reputacyjne? | str. 1139MARIA HAUSER-MORELPytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej | str. 1158ALICJA SZCZĘŚNIAKFunkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 1165ANDRZEJ WACHKontrowersje co do trybu rozwiązywania międzynarodowych i krajowych sporów piłkarskich | str. 1179CZĘŚĆ VIIVARIAJOANNA BUCHALSKASwoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym | str. 1195MARCIN HUSAK, KLAUDIA FRĄCZKIEWICZOchrona dobra prawnego, jakim jest wzór tekstylny, w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim | str. 1216MAREK KURYŁOWICZEx iniuria ius non oritur. Szkic do dziejów zasady | str. 1239PAWEŁ POPARDOWSKIReprezentacja spółki kapitałowej przy składaniu rezygnacji przez członka zarządu | str. 1251

agnieszka babicz, kostki gry, stuart m3, lego duplo wóz strażacki, komedia kryminalna, tyranno rex

yyyyy