Pakiet Meritum. Prawo spółek. Tomy 1 i 2

212,59 

Opis

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:jawnej,partnerskiej,komandytowej,komandytowo-akcyjnej,z ograniczoną odpowiedzialnością,akcyjnejale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.W nowym, szóstym wydaniu czytelnicy znajdą omówienie m.in.:zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych ustawą z 19 lipca 2019 r. dotyczących uproszczenia i ułatwienia funkcjonowania spółki z o.o., w tym zmiany w sposobie głosowania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. (uchwały podejmowane w głosowaniu pisemnym), zmiany co do zakresu przedmiotowego uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. podejmowanych w tzw. trybie obiegowym, możliwości przedstawienia kopii pełnomocnictwa do protokołów zgromadzeń wspólników,możliwości udziału wspólników spółki z o.o. w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (m.in. transmisja obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym),zmian umożliwiających ciągłość działania spółki z o.o. i akcyjnej w przypadku rezygnacji członka zarządu – nowe regulacje zapewniające ciągłość zarządu,zmian dotyczących ważności umowy spółki z o.o. w organizacji (forma umowy wymagająca jednomyślności wspólników), sprecyzowanie kwestii związanych z terminem wypłaty dywidendy w spółce z o.o.,zmian dotyczących wypowiedzenia umowy spółki komandytowo-akcyjnej,doprecyzowania regulacji dotyczących transformacji (podziału) spółek kapitałowych,zagadnienia połączenia spółki z o.o. ze spółką nowego typu: prostą spółką akcyjną,doprecyzowania kwestii dywidendy (zwrotu zaliczki) w sytuacji odnotowanej straty w spółce z o.o.,uaktualnienia przepisów podatkowych dotyczących poszczególnych typów spółek,kwestii podatku VAT przy rozwiązaniu spółki cywilnej, odpowiedzialności z tytułu składek ZUS, FGŚP czy Funduszu pracy.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką.

żółwie ninja bajka, nowoczesne fryzjerstwo, lalki sennik, inteligencja emocjonalna golemana, czasowniki nieregularne jezyk angielski, słownik polsko niemiecki online, urocze kotki, lampka star wars, uwaga po angielsku, elementarze dla dzieci, kredki stożkowe

yyyyy