Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników Praxis

327,98 

Opis

Praktyczny komentarz, który w ujęciu systemowym omawia ustawę z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).Atutem tej pozycji jest to, że została wzbogacona o pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego. Zawiera odwołania m.in. do: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz unormowań międzynarodowych zawartych w prawie prywatnym międzynarodowym i ustawie o umowach międzynarodowych. Autorka, kierując się doświadczeniem zawodowym, w komentarzu w sposób jak najbardziej przystępny dokonała też omówienia instytucji prawa procesowego, przydatnego zwłaszcza podczas spraw związanych z zobowiązaniami rodzinnymi.Publikacja składa się z czterech części, w której przedstawiono zarówno analizę przepisów jak również wzory procesowe.Kolejne 3. wydanie zostało zaktualizowane o najnowsze orzecznictwo i poglądy doktryny, a także o najnowsze zmiany legislacyjne takie jak m.in.:ustawa z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303 ze zm.), która przyznała świadczenia osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146), która została uchwalona na skutek orzeczenia Trunału Konstytucyjnego z 26.11.2013 r., na mocy którego art. 71 KRO (zgodnie z którym zaprzeczenie ojcostwa nie było dopuszczalne po śmierci dziecka) utracił moc obowiązującą, oraz postanowienia TK z 11.2.2014 r., które zasygnalizowało potrzebę wprowadzenia unormowania zapewniającego odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami i nałożenie na tegoż kuratora obowiązków informacyjnych w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem;ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), która wprowadziła szerokie zmiany m.in. w zakresie:przygotowania sprawy do rozpoznania;przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;postępowania zabezpieczającego;kosztów sądowych.ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2089), która to wprowadziła zmiany dotyczące powództwa o zaprzeczenie oraz ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa;projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1092), który dotyczy wprowadzenia instytucji natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, które orzekane byłyby w sposób uproszczony w tzw. postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.Publikacja ta przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym: sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, prokuratorów, aplikantów, którzy w swej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Będzie ona użyteczna również dla: studentów i absolwentów studiów prawniczych, a także studentów oraz absolwentów pedagogiki i psychologii. Publikacja może stanowić także nieocenioną pomoc dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy też podmiotów zaangażowanych w pieczę zastępczą.

poezje o miłości, bajki jak wytresować smoka 3, molier skąpiec, dzieci z bullerbyn lektura, komandosi z nawarony, intronizacja, punkt zero, podróży świat

yyyyy