Prawo rzeczowe

48,30 

Opis

Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego. Obejmuje on pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście problematyka prawa własności. Niemniej uwagi poświęcono również tematyce nieruchomości.Książka składa się z VI części. Każda z nich stanowi szczegółowe omówienie podejmowanego zagadnienia:Część I – Prawo rzeczowe: pojęcie, instytucje i źródła prawa rzeczowego, podmiotowe prawa rzeczowe, przedmioty praw rzeczowych.Część II – Prawo własności: pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności, treść i wykonywanie prawa własności, własność nieruchomości – ustawowe granice treści i wykonywania własności, nabycie i utrata własności, obrót nieruchomościami, ochrona własności, współwłasność, odrębna własność lokali.Część III – Użytkowanie wieczyste: geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego, przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego, powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego.Część IV – Ograniczone prawa rzeczowe: przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka.Część V – Posiadanie: pojęcie, rodzaje, funkcje i skutki posiadania, ochrona posiadania.Część VI – Księgi wieczyste: znaczenie i ustrój ksiąg wieczystych, prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe, materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych.W opracowaniu została zastosowana rozbudowana systematyka rozważań, która pozwala na łatwe i szybkie odnalezienie poszczególnych zagadnień.

gry imprezowe, pierścieni, układ książka, motive deutsch 3, chodyniecki, szkoła podstawowa 65 łódź, ogrody księżyca

yyyyy