Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

104,70 

Opis

Stan prawny: 1.09.2015 r.Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,międzynarodowego postępowania upadłościowego,odrębnego postępowania upadłościowego,zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, jak również skutków zawartego układu;przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań,wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji czy zaspokojenie wierzycieli.Wydanie 10. Komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego.Ponadto uwzględniono obszerne zmiany wprowadzone ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, obowiązujące od 1.1.2016 r. które dotyczą m.in.:uchylenia przepisów regulujących postępowanie naprawcze,nowego sposób zdefiniowania stanu niewypłacalności,zmian w zakresie właściwości miejscowej sądu,legitymacji do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,wydłużenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,elementów składowych wniosku o ogłoszenie upadłości,obowiązku uiszczenia przez wnioskodawcę zaliczki na poczet wydatków w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,przyznaniu sądowi uprawnienia do zabezpieczenia majątku dłużnika z urzędu w każdej sprawie,treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości,przygotowanej likwidacji majątku upadłego,ustalania składu masy upadłości,skutków ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego,bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego,wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne,wyłączenia sędziego komisarza od ponownego orzekania w tej samej sprawie po uchyleniu jego postanowienia do ponownego rozpoznania,syndyka,regulacji dotyczących kosztów postępowania upadłościowego,listy wierzytelności,układu w upadłości,międzynarodowego postępowania upadłościowego.Komentarz zawiera również obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym zakresie regulacji wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych poglądów doktryny.W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano również istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autora, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.Komentarz jest adresowany przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, a także aplikantów.

olbiński, piosenki cztery słonie, kornacki, amerykańska kuchnia, joss stirling, mala ksiezniczka, najlepsza książka romans, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, mikołajek zdjęcia, 2 część greya

yyyyy