Program Dobry Start. Procedury, przykłady, wzory

106,04 

Opis

Poradnik opisuje zasady realizacji programu „Dobry start”. Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny na dzieci do ukończenia 20. roku życia. Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną, zaś od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną. Dodatkowo w publikacji znajdują się najnowsze wyjaśniania i aktualne wzory związane z 500+. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.5.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry start” – weszło w życie w dniu 1.6.2018 r.). Liczba uprawnionych, którzy mogą skorzystać z tego świadczenia, przekracza zdecydowanie dotychczasową liczbę osób pobierających inne świadczenia – rodzinne czy z funduszu alimentacyjnego. Będzie to świadczenie ilościowo prawdopodobnie porównywalne do poziomu świadczenia wychowawczego. Świadczenie dobry start jest niezależne od dochodu – przyznanie prawa do świadczenia dobry start nie zależy od spełnienia wymogu dotyczącego wysokości dochodu na członka w rodzinie. Jest to świadczenie jednorazowe przyznawane w celu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W związku z zakresem osób uprawnionych konieczne jest przygotowanie się na przyjęcie bardzo dużej liczby wniosków, przeprowadzenie postępowań administracyjnych, wydanie rozstrzygnięć (w tym decyzji) i ich realizację (czyli wypłatę). Tym samym konieczne jest, aby instytucje odpowiedzialne za to zadanie były w maksymalny sposób do niego przygotowane. Celem niniejszej książki jest właśnie przybliżenie zagadnienia świadczenia dobry start, warunków, w jakich prawo przysługuje i procedur jego realizacji. W pierwszym okresie świadczeniowym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w okresie od 1.8.2018 r. do 30.11.2018 r. W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia od 1.7.2018 r. do 30.11.2018 r. W miesiącach poprzedzających rozpoczęcie nowego okresu i na jego początku (tzw. gorący okres) wniosków o przyznanie prawa do świadczenia dobry start (i w związku z tym również klientów) jest przyjmowanych znacznie więcej. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego przygotowania działu/komórki. Przygotowanie działu/komórki do nowych obowiązków, a później cyklicznie (raz na rok) do nowego okresu, oznacza m.in. następujące zadania: 1. zabezpieczenie odpowiedniej liczby wniosków wraz z koniecznymi załącznikami – należy ustalić możliwą liczbę uprawnionych (liczba dzieci uczęszczających do szkoły na terenie gminy), aby zaopatrzyć organ w odpowiednią liczbę druków; 2. zamieszczenie na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku oraz informacji o koniecznych załącznikach, jakie muszą być złożone wraz z wnioskiem; 3. organizacja czasu pracy działu/komórki odpowiedzialnej za świadczenie dobry start; 4. oddelegowanie pracowników wyłącznie do prowadzenia postępowań administracyjnych (uzależnione jest to od możliwości personalnych i liczby składanych wniosków); 5. udzielanie informacji i pomoc pracowników działu/komórki, którzy zajmują się świadczeniem dobry start, wnioskodawcom – zadanie to wynika z niedoinformowania wnioskodawców oraz niezrozumienia przez nich wymagań dotyczących przyznania prawa do świadczenia dobry start; 6. konieczność występowania do różnych instytucji w celu ustalenia niezbędnych do rozpatrzenia wniosku informacji/danych, w tym również weryfikacja oświadczeń. W książce otrzymają Państwo: – Omówienie zasad przyznawania prawa do świadczenia dobry start: 1. organizacja pracy działu zajmującego się świadczeniem dobry start, 2. procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń, 3. osoby uprawnione do świadczenia oraz warunki ich przyznawania, 4. dokumenty konieczne do przyznania prawa do świadczenia dobry start, 5. warunki, w jakich nie przysługuje prawo do świadczenia dobry start. – Wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO). – Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia dobry start ( + rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych); – Księgowania w zakresie świadczenia dobry start. – Liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów. – Książka zawiera ok. 30 wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD w tym: 1. wzory informacji o rozstrzygnięciu przyznającym prawo do świadczenia dobry start – różne stany faktyczne i prawne wynikające z rozporządzenia, 2. wzory wezwań do usunięcia braków formalnych oraz do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, 3. wzory decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia dobry strat – różne stany faktyczne i prawne, 4. wzory decyzji związanej z dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń, 5. wzory decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie świadczenia dobry start. W drugiej części książki opisano ostatnie zmiany związanie ze świadczeniem wychowawczym (500+). Wraz z aktualnymi wzorami dokumentów w zakresie dotyczącym świadczenia wychowawczego (w tym nowe wcześniej nie publikowane).

pałasz, loza szydercow, pat i mat bajki, mapa europa, maska motyla

yyyyy