Sytuacja skazanych kobiet w izolacji więziennej

30,14 

Opis

Monografia jest relacją z przeprowadzonych przez Autorkę badań nad bardzo ważnymi aspektami funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. Poczucie bezpieczeństwa i jego istotowy komponent, czyli zaufanie, jawią się bowiem jako elementy konstytuujące możliwość prowadzenia konstruktywnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Wartością dodaną dla rozwoju penitencjarystyki jest skala przeprowadzonych badań sondażowych i ich oparcie o zaangażowanie licznej grupy doświadczonych funkcjonariuszy SW, co jest wskaźnikiem poznawczej rzetelności i wiarygodności uzyskanych wyników badań. Świadczą one pośrednio o otwartości środowiska profesjonalistów penitencjarnych na empiryczne eksploracje będącej ich udziałem przestrzeni instytucjonalnej. Z recenzji dr. hab. Przemysława Frąckowiaka, prof. WWSSE Książkę Barbary Toroń-Fórmanek postrzegam przede wszystkim jako relację z badań nad bardzo ważnymi aspektami funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. Poczucie bezpieczeństwa i jego istotowy komponent, czyli zaufanie, jawią się bowiem jako elementy konstytuujące możliwość prowadzenia konstruktywnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Znaczącym [ ] walorem publikacji są skala zrealizowanych badań sondażowych i ich oparcie, jak podkreśla Autorka, na zaangażowaniu licznej grupy doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest to w moim przekonaniu wskaźnik poznawczej rzetelności i wiarygodności uzyskanych wyników. Świadczy też pośrednio o otwartości środowiska profesjonalistów penitencjarnych na empiryczne eksploracje będącej ich udziałem przestrzeni instytucjonalnej. Odczytuję to w kategoriach wartości dodanej całej pracy. Spis treści: Podziękowania Wprowadzenie 1. Pojęcie sytuacji społecznej kobiet w kontekście wybranych koncepcji teoretycznych 1.1. Pojęcie sytuacji społecznej 1.2. Interdyscyplinarne ujęcie sytuacji człowieka 1.3. Sytuacja standardowa, optymalna i trudna 1.4. Socjalizacja a kontrola społeczna 2. Teorie przestępczości kobiet 2.1. Teorie biologiczne 2.1.1. Uwarunkowania fizyczne 2.1.2. Uwarunkowania biochemiczne 2.1.3. Koncepcje genetyczne 2.2. Teorie psychologiczne 2.3. Teorie socjologiczne 2.4. Teorie ekonomiczne 2.5. Teoria przestępczości jako stylu życia Glenna D. Waltersa 3. Systemy penitencjarne w Polsce 3.1. Rodzaje zakładów karnych 3.2. Typy zakładów karnych 3.3. Systemy wykonywania kar 3.4. Specyficzne warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety 4. Metodologia badań własnych 4.1. Cele badań i problemy badawcze 4.2. Hipotezy 4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 4.4. Teren badań 5. Sytuacja skazanych kobiet 5.1. Wprowadzenie teoretyczne 5.2. Wstępne wyniki badań ogółu populacji kobiet osadzonych w zakładach karnych na terenie Polski 5.3. Analiza danych ze względu na typ zakładu karnego, w którym przebywają osadzone 5.3.1. Zakład karny typu zamkniętego 5.3.2. Zakład karny typu półotwartego 5.3.3. Zakład karny typu otwartego 5.4. Analiza danych z uwzględnieniem podziału według wieku osadzonych 5.4.1. Populacja osadzonych w wieku powyżej 60 lat 5.4.2. Populacja osadzonych w wieku 50–59 lat 5.4.3. Populacja osadzonych w wieku 40–49 lat 5.4.4. Populacja osadzonych w wieku 30–39 lat 5.4.5. Populacja osadzonych w wieku 20–29 lat 5.4.6. Populacja skazanych kobiet w wieku 17–19 lat 5.5. Analiza danych z uwzględnieniem podgrupy klasyfikacyjnej osadzonych kobiet 5.5.1. Populacja tymczasowo aresztowanych 5.5.2. Populacja recydywistek penitencjarnych 5.5.3. Populacja młodocianych 5.6. Podsumowanie badań 5.7. Rekomendacje Załącznik 1 Załącznik 2 Bibliografia Spis schematów, tabel i wykresów

zestaw treningowy, wyprawka pierwszoklasisty, poeci polscy, arno stern, lego friend kawiarnia, jakub i stuart, eurobiznes gra, insygnia śmierci, it ends with us, bajka lokomotywa, lonely planet przewodnik, ubranka dla lalki baby born, katarzyna wielka, obsługa ruchu turystycznego, laptopy zabawkowe dla dzieci, chemia nowa era liceum, numerologia partnerska, tatuaż metaliczny, harry potter książka, podlot, kredki w metalowym pudełku

yyyyy