Umowy o roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych

129,34 

Opis

Stan prawny: 1 lutego 2021 r.Publikacja zawiera analizę techniczno-prawną zagadnień dotyczących umów o roboty budowlane oraz umów na usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, w tym: – elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane,- odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło,- określenia zakresu rzeczowego świadczenia wykonawcy robót budowlanych,- zakresu powinności badania przez wykonawcę projektu otrzymanego od inwestora,- kontroli jakości i ilości robót budowlanych i wyrobów,- klasyfikacji wad wykonanych robót budowlanych,- odbiorów robót budowlanych wadliwie wykonanych,- modelów wynagrodzenia,- kar umownych,- odstąpienia od umowy.W opracowaniu wskazano również:wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień popełnianych przez uczestników procesu budowlanego, w tym inwestorów wydatkujących środki publiczne;zalecenia dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, których stosowanie może zminimalizować ryzyko: wystąpienia sporów, konieczności reorganizacji procesu budowlanego oraz zwiększenia kosztów realizacji przedsięwzięcia budowlanego;katalog rzeczowy tez orzeczniczych sądów i Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinii Ministerstwa Rozwoju, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Urzędu Zamówień Publicznych.Książka zawiera wzory dokumentów, w tym: protokołu odbioru robót budowlanych, protokołu z narady technicznej, obiegowej karty wyrobów.W opracowaniu uwzględnione zostały regulacje nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, ostatnie zmiany w ustawie – Prawo budowlane oraz w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także ustaw szczególnych związanych z zapobieganiem skutkom pandemii Covid-19 w części odnoszącej się do umów o roboty budowlane zawartych w reżimie zamówień publicznych.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest dla uczestników procesu budowlanego (inwestorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy/robót), wykonawców robót budowlanych, pracowników administracji rządowej i samorządowej realizujących budowlane zadania inwestycyjne, jednostek kontrolujących, podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym i świadczących pomoc prawną w obszarze budownictwa, a także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów wydziałów prawa, budownictwa, architektury i urbanistyki, a także inżynierii środowiska. AUTOR ARKADIUSZ JÓWKO, LEOPOLD KRUSZKA, LIDIA WIĘCŁAW-B TYTUŁ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI ZWIĄZANE… WYDAWCA WOLTERS KLUWER ROK WYDANIA 2021 OPRAWA OPRAWA BROSZUROWA ILOŚĆ STRON 448 EAN 9788382235326 Znajdź podobne według klucza: ARKADIUSZ_JÓWKO LEOPOLD_KRUSZKA LIDIA_WIĘCŁAW-B WOLTERS_KLUWER (409555)

księgarnia internetowa warszawa, służące książka, tablica fluorescencyjna, zestaw wojskowy, w siódmym niebie, książka z autografem

yyyyy