Zbiór karny PLUS 2019

26,70 

Opis

K.K. – ostatnie zmiany dotyczą wprowadzenia nowego typu przestępstwa, polegającego na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru, a także wynikają z wyroków Trybunału Konstytucyjnego odnoszących się do przepisów instytucji kary łącznej. K.P.K. – wprowadzono zmiany, które zgodnie z uzasadnieniem mają na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań karnych, zwłaszcza na etapie postępowania sądowego, a także przeciwdziałanie obstrukcji procesowej stron, zapobieganie zbędnemu powtarzaniu czynności procesowych oraz otwarcie postępowania w sprawach karnych na nowe możliwości wynikające z postępu technologicznego. K.K.W. doprecyzowano przepis dotyczący wykonalności orzeczeń w zakresie przepadku albo dowodów rzeczowych oraz przepis odnoszący się do zakazu prowadzenia pojazdów. K.K.S. wprowadzono nowe przepisy dotyczące naruszenia obowiązku przesyłania księgi właściwemu organowi podatkowemu oraz odpowiedzialności z tytułu płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. K.P.W zmiany dotyczą m.in. przekierowania obecnych dochodów budżetu państwa dotyczących kar porządkowych czy grzywien pobieranych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.Stan prawny na 25.08.2019 r.Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 15)KODEKS KARNYod 4 maja 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730)od 9 maja 2019 r. – wy rok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r., K 14/17 (Dz.U. poz. 858)od 25 maja 2019 r. – ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz.U. poz. 870)od 18 czerwca 2019 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 czerwca 2019 r., P 20/17 (Dz.U. poz. 1135)od 6 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579)KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGOod 26 kwietnia 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 679)od 23 czerwca 2019 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)od 8 lipca 2019 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., K 8/17 (Dz.U. poz. 1255)po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, 3 miesięcy od dnia ogłoszenia i z dniem następującym po dniu ogłoszenia – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3251, 3134 i 3193; oczekuje na ogłoszenie w Dz.U.)KODEKS KARNY WYKONAWCZYod 26 kwietnia 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 679)po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3251, 3134 i 3193; oczekuje na ogłoszenie w Dz.U.)KODEKS KARNY SKARBOWYod 30 kwietnia 2019 r. – ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694)od 21 sierpnia 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556)od 1 listopada 2019 r. – ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3255, 3602; oczekuje na ogłoszenie w Dz.U.)od 1 kwietnia 2020 r. – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520)po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3251, 3134 i 3193; oczekuje na ogłoszenie w Dz.U.)KODEKS WYKROCZEŃod 6 maja 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 821)od 4 lipca 2019 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., K 16/17 (Dz.U. poz. 1238)od 11 lipca 2019 r. – ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 79)od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIAod 1 maja 2019 r. i od 1 listopada 2019 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2077)od 17 czerwca 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1120)od 23 czerwca 2019 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)od 18 lipca 2019 r. – ustawa z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. poz. 1123)od 1 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556)po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (druki nr 3251, 3134 i 3193; oczekuje na ogłoszenie w Dz.U.)USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARYod 1 sierpnia 2019 r. – ustawa z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. poz. 1214)USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWIod 4 maja 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730)od 1 stycznia 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (druk sejmowy nr 3040, oczekuje na ogłoszenie w Dz.U.)USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANIIod 8 maja 2019 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. poz. 852)od 1 stycznia 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (druk sejmowy nr 3040, oczekuje na ogłoszenie w Dz.U.)od 1 marca 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3236, oczekuje na publikację w Dz.U.)

filozofia zen, psy pasikowskiego, dzika kuchnia, maria konopnicka dzieci, zagadki dla 10 latków, gra dla dzieci barbie, mapa malta, dieta refluks, sw szarbel, 1815 rok, traktat o prawdziwym nabożeństwie do nmp, wojtek smarzowski, behawiorysta mróz, lego city nowości, plecak z kółkami, detektyw pozytywka streszczenie, karzełek, głos ptaków, książka dla trzylatki, finansista, paweł pawlak

yyyyy